REGULAMIN SERWISU BABACO.TV

Regulamin obowiązuje od dnia 4 stycznia 2020 roku

Pobierz

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Babaco.tv jest serwisem internetowym, oferującym dostęp do lekcji w formie programów telewizji internetowej oraz do innych treści cyfrowych o tematyce edukacyjnej, przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez Internet i wyświetlanych na ekranach urządzeń podłączonych do Internetu.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Babaco.tv, świadczenia i korzystania z usług oferowanych lub dostępnych za pośrednictwem serwisu Babaco.tv oraz prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

Serwis dostępny jest pod adresem: https://babaco.tv.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem https://babaco.tv/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik najpóźniej w chwili wyrażenia woli skorzystania z Usługi ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Warunkiem korzystania z serwisu Babaco.tv oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług jest uprzednie zapoznanie się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies i ich akceptacja w całości.

Dostawcą Usługi dostępu do Serwisu jest spółka BABACO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włocławku przy ul. Aleja Chopina 1G/12, 87-800 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294057.

Elektronicznymi adresami kontaktowymi z Usługodawcą są:

  1. W przypadku pytań odnośnie Usług: ...
  2. W przypadku spraw technicznych: ...
  3. W przypadku reklamacji: ...
  4. W przypadku danych osobowych: ...

2. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Czas Dostępu – termin, w jakim Usługodawca świadczy Usługę. Czas Dostępu liczony jest w dniach. Minimalny Czas dostępu wynosi 30 (trzydzieści) dni. Czas Dostępu uzależniony jest od wybranego przez Użytkownika okresu oraz wysokości dokonanej Opłaty. Czas Dostępu rozpoczyna się od momentu aktywowania Usługi. Czas Dostępu stanowi integralny element Umowy.

Data Rozliczenia – dzień, w którym Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia Opłaty zgodnie z wybraną Metodą Płatności, aby uzyskać dostęp do Usługi na kolejny Czas Dostępu.

Hasło – ciąg znaków ustalanych przez Użytkownika w celu zapewnia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Konta lub Usługi.

Komentarze – wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe lub graficzne.

Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie, dostępna po zalogowaniu przy użyciu Loginu i Hasła umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, w szczególności dostęp do Usługi.

Login – nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Serwisie, będąca adresem poczty elektronicznej (emailem) Użytkownika podanym w procesie Rejestracji w Serwisie.

Materiały – treści cyfrowe publikowane w Serwisie przez Usługodawcę w dowolnej formie, w szczególności tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej.

Metoda Płatności – wybrana przez Użytkownika metoda, za pomocą której dokona Opłaty. Usługodawca umożliwia wybór co najmniej jednej Metody Płatności. Dostępne Metody Płatności wskazane są w Serwisie, a Użytkownik ma możliwość zapoznania się z nimi i wskazani wybranej Metody Płatności przed skorzystaniem z Usługi.

Newsletter – Usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi lub osobie niebędącej Użytkownikiem, pod warunkiem udzielenia właściwej zgody, cyklicznie informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym dotycząca w szczególności informacji o Usługach oraz nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie.

Opłata – opłata za dostęp do Usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, której wysokość uzależniona jest od długości wybranego Czasu Dostępu oraz wnoszona jest przed rozpoczęciem korzystania z Usługi w jednej z wybranych Metod Płatności. Użytkownik jest informowany o wysokościach Opłat przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies – dokument zawierający informacje na temat zasad zbierania, przechowywania, przetrwania i ochrony danych osobowych Użytkownika oraz określający rodzaje plików cookies i zasady ich stosowania przez Usługodawcę w związku z korzystaniem z Serwisu, dostępny pod adresem internetowym ..., stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

Rejestracja – procedura polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, wymagająca podania przez Użytkownika danych osobowych, Loginu i ustalenia Hasła.

Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika korzystającego z Serwisu. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod adresem https://babaco.tv, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem.

Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną między Usługodawcą i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usługi w Serwisie zgodnie z Regulaminem. Integralnym elementem Umowy jest Czas Dostępu oraz Opłata za daną Usługę.

Usługa – świadczona przez Usługodawcę w Serwisie drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, usługa polegająca na prezentowaniu treści cyfrowych oraz umożliwieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu. Korzystanie z Usług jest możliwe po dokonaniu Opłaty, za wyjątkiem dostępu do Newslettera oraz w przypadku wyraźnej zgody Usługodawcy np. po przyznaniu bezpłatnego okresu próbnego lub publikacji fragmentów Materiałów w Serwisie.

Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest spółka BABACO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włocławku przy ul. Aleja Chopina 1G/12, 87-800 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294057, posiadająca NIP: 7010099239.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie dokonała Rejestracji oraz Opłaty w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik może umożliwić dostęp do Serwisu osobom niepełnoletnim pozostającym pod jego opieką i zamieszkującym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu tylko pod nadzorem Użytkownika lub innej osoby pełnoletniej.

3. PRZEDMIOT I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

Przedmiotem Usługi jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i prezentowanych w nim Materiałów.

Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Akceptując Regulamin (w jakikolwiek sposób, w tym dorozumiany przez samo korzystanie) Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Skorzystanie z Usługi (za wyjątkiem dostępu do Newslettera oraz bezpłatnych fragmentów Materiałów dostępnych w Serwisie) wymaga Rejestracji. Umowa dotycząca Usługi zawierana jest przez Użytkownika z Usługodawcą na warunkach przewidzianych Regulaminem.

Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi przez: 1) skorzystanie z Serwisu, 2) dokonanie Rejestracji, 3) akceptację Regulaminu, 4) dokonanie Opłaty za dostęp do Usługi.

Usługa wymaga wniesienia Opłaty przez Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi.

Usługodawca może na zasadach wyraźnie określonych w Serwisie okresowo zwolnić Użytkownika z konieczności wniesienia Opłaty. W szczególności Usługodawca może przyznać bezpłatny okres próbny w dostępie do Usługi. Czas trwania bezpłatnego okresu próbnego zostanie podany w chwili Rejestracji. Bezpłatny okres próbny umożliwia nowym Użytkownikom oraz niektórym byłym Użytkownikom wypróbowanie Serwisu. Uprawnienia do bezpłatnego okresu próbnego są określane według wyłącznego uznania Usługodawcy. Jeśli użytkownik nie rozwiąże Umowy przed upływem bezpłatnego okresu próbnego, zostanie od niego pobrana kwota Opłaty za kolejny Czas Dostępu przy użyciu wybranej wcześniej Metody Płatności.

Serwis umożliwia zapoznanie się przez Użytkownika z wysokością Opłat, Czasem Dostępu do Usługi, długością okresu próbnego.

Aktywacja dostępu do Usługi dokonywana jest przez Użytkownika przez dokonanie Opłaty poprzedzone Rejestracją, akceptacją Regulaminu oraz wyborem Czasu Dostępu. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z okresu próbnego dostępu do Usługi, aktywacja dostępu do Usługi dokonywana jest przez Rejestrację, akceptację Regulaminu, wybór Czasu Dostępu oraz Metody Płatności oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie okresu próbnego dostępu do Usługi.

Dokonując Opłaty lub aktywując dostęp do okresu próbnego dostępu do Usługi Użytkownik wyraża zgodę, że Usługa będzie dostępna dla niego natychmiast, jak również uznaje, że w rezultacie zrzeka automatycznego ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy.

Umowa zawierana jest na czas oznaczony równy wybranemu przez Użytkownika Czasowi Dostępu.

W przypadku wyboru przez Użytkownika odnawialnej Metody Płatności Umowa zawierana jest na czas oznaczony równy wybranemu przez Użytkownika Czasowi Dostępu i jest automatycznie przedłużana na kolejne okresy równe temu samemu Czasowi Dostępu, aż do rezygnacji przez Użytkownika z Usług.

Czas Dostępu wynosi co najmniej 30 (trzydzieści) dni od momentu aktywacji dostępu do Usługi. W tym czasie Użytkownik ma prawo do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, w szczególności dostępu do wszystkich Materiałów.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z okresu próbnego dostępu do Usługi, Umowa zawierana jest na czas równy okresowi próbnemu, który jest wskazany przez Usługodawcę. Okres próbny dostępu do Usługi wynosi przeważnie 7 (siedem dni). W czasie okresu próbnego dostępu do Usługi Usługodawca zastrzega ograniczenie dostępu do niektórych tylko funkcjonalności Serwisu i niektórych Materiałów. Usługodawca zastrzega ponadto, że skorzystanie z okresu próbnego dostępu do Usługi może być możliwe wyłącznie w przypadku wyboru odnawialnej Metody Płatności, przy czym Użytkownik po rozwiązaniu Umowy zawartej na czas równy okresowi próbnemu może zawrzeć Umowę z wykorzystaniem innej Metody Płatności.

Umowa dotycząca Usługi zawarta na wybrany przez Użytkownika Czas Dostępu ulega przedłużeniu na kolejny Czas Dostępu jeśli: 1) Użytkownik nie rozwiązał Umowy przed upływem Czasu Dostępu – w przypadku wyboru odnawialnej Metody Płatności, albo 2) przed upływem Czasu Dostępu Użytkownik dokona Opłaty zgodnie z wybraną przez Użytkownika Metodą Płatności.

Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Serwisu będzie zapewniony do końca Czasu Dostępu wynikającego z wysokości wniesionej Opłaty. Opłata dokonana za okres pomiędzy dokonaniem rozwiązania Umowy a upływem ostatniego Czasu Dostępu jest bezzwrotna.

W celu rozwiązania Umowy należy wejść na stronę „Konto” i wykonać instrukcje przewidziane w przypadku rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy nie powoduje automatycznego usunięcia Konta. Jeśli użytkownik dokonał Opłaty z użyciem Metody Płatności realizowanej przez zewnętrznego usługodawcę i chce rozwiązać Umowę, może być wymagane użycie witryny tego zewnętrznego usługodawcy w celu wyłączenia opcji automatycznego odnawiania lub wyłączenia subskrypcji Serwisu.

Przez cały okres obowiązywania Umowy dotyczącej Usługi, Użytkownik obowiązany jest posiadać aktywne Konto. Usunięcie Konta przez Użytkownika w czasie obowiązywania Umowy nie stanowi rozwiązania Umowy. Usługodawca nie gwarantuje dostępu do Usługi w wypadku usunięcia Konta przez Użytkownika.

4. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUGI

Serwis oraz wszelkie treści, w tym Materiały udostępniane za jego pośrednictwem są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego Użytkownika i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z Użytkownikiem w gospodarstwie domowym. W ramach Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do Serwisu i do oglądania treści oferowanych w Serwisie. Z wyjątkiem określonych powyżej praw Użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu w celu publicznego rozpowszechniania.

Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści, w tym Materiałów zawartych w Serwisie lub uzyskanych za jego pośrednictwem, ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści.

Użytkownik zobowiązuje się również nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w Serwisie, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do Serwisu, nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej lub demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem Serwisu, nie wprowadzać żadnych kodów lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w Serwisie, ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych.

Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, nie zamieszczać, nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie przekazywać ani nie wysyłać w inny sposób żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć usługi oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z Serwisem, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe.

W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z Serwisu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego Użytkownika do Serwisu.

Usługodawca gwarantuje dostępność Usługi na terytorium Polski, co oznacza, że dostęp do Serwisu lub poszczególnych Materiałów gwarantowany jest jedynie w przypadku posługiwania się IP z polskiej puli adresów.

Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca może umożliwić Użytkownikom opcję publikowania Komentarzy. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami, a w szczególności do: 1) niezamieszczania Komentarzy zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo (w tym zwłaszcza prawo autorskie), sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, 2) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności, 3) niezamieszczania Komentarzy lub innych danych zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym (bez zgody Usługodawcy), 4) niepodejmowania działań lub zamieszczania Komentarzy, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu.

W przypadku stwierdzenia występowania treści, o których mowa wyżej, Usługodawca ma prawo zablokować lub usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.

Z chwilą wprowadzenia przez Użytkownika do Serwisu Komentarza Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku lub głosu w przekazywanych do Serwisu Komentarzach przez ich prezentację za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik wprowadzając do Serwisu Komentarze udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej, licencji (obejmującej prawa autorskie i prawa pokrewne), która może być przenoszona lub sublicencjonowana przez Usługodawcę bez odrębnej zgody Użytkownika, obejmująca upoważnienie do korzystanie z Komentarzy przez Usługodawcę, w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 3) wprowadzanie do obrotu, 4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych, 5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 6) publiczne wykonanie.

Użytkownik upoważnia Usługodawcę do redagowania, przerabiania, skracania Komentarzy oraz łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania Komentarzy do wymogów Serwisu.

Wprowadzając, udostępniając lub przesyłając Komentarze do Serwisu Użytkownik oświadcza, że posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Komentarze mogły być udostępnione publicznie (rozpowszechnione) za pośrednictwem Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Usługodawca jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług (w tym lokowania produktów). Reklamy mogą być wyświetlane Użytkownikom wielokrotnie w trakcie korzystania z Serwisu. Reklamy będą oznaczone.

Serwis jest nieustannie udoskonalany w związku z czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych Usług.

5. REJESTRACJA I KONTO

Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna. Rejestracja jest warunkiem założenia Konta oraz skorzystania z Usługi. Skorzystanie z Usługi wymaga dokonania Opłaty.

Rejestracja następuje poprzez: 1) wypełnienie przez Użytkownika formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie poprzez uzupełnienie wskazanych w nim pól informacyjnych, 2) zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu Rejestracji dla celów świadczenia Usług w Serwisie.

Podczas procedury Rejestracji podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu założenia Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika podczas Rejestracji imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (email) oraz wybór Hasła.

W wyniku pomyślnie zakończonej Rejestracji, Użytkownik zakłada Konto. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Użytkownik obowiązany jest chronić swoje Hasło i nie udostępniać go osobom trzecim. Użytkownik obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Usługodawcę w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła. W razie braku powiadomienia, Użytkownik może ponosić ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta.

6. METODA PŁATNOŚCI

Użytkownik musi wskazać ważną i zaakceptowaną Metodę Płatności, aby móc korzystać z Usługi.

Usługodawca udostępnia Użytkownikowi następujące Metody Płatności:

  • Płatność odnawialna z użyciem karty płatniczej Visa, EuroCard/MasterCard za pośrednictwem serwisu PayU;
  • Płatności elektroniczne, w tym przelewy online oraz BLIK, za pośrednictwem serwisu PayU.

Postanowienia dotyczące płatności odnawialnej z użyciem karty płatniczej

Płatność odnawialna z użyciem karty kredytowej odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU i następuje na zasadach określonych w regulaminie tego serwisu i wymaga jego akceptacji.

Po dokonaniu wyboru Usługi w Serwisie, akceptacji Regulaminu, wybraniu Metody Płatności z użyciem karty płatniczej, nastąpi przekierowanie do serwisu PayU, w szczególności otwarcie możliwości wpisania danych karty płatniczej oraz akceptacji regulaminu tego serwisu.

Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Użytkownik znajduje się na stronie serwisu PayU oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od "https://"). Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartą płatniczą przeprowadzaną w serwisie PayU odpowiada PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zgodnie ze swoim regulaminem.

W przypadku tej Metody Płatności Opłata pobierana jest na zasadzie abonamentu, z góry za wybrany przez Użytkownika Czas Dostępu z automatycznym odnowieniem, co oznacza, że Opłata pobierana będzie z użyciem wskazanej przez Użytkownika Metody Płatności cyklicznie, aż do momentu zrezygnowania przez Użytkownika z Usługi.

Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Usługodawcę, z użyciem wskazanej Metody Płatności, w Dacie Rozliczenia, kwoty należnej z tytułu dostępu do Usługi w wybranym Czasie Dostępu, a jeśli wskazana Metoda Płatności będzie niedostępna z powodu wygaśnięcia karty kredytowej lub z podobnych przyczyn, przez co Usługodawca nie będzie mógł obciążyć Użytkownika za następny Czas Dostępu, Użytkownik nie będzie miał dostępu Usługi, dopóki nie zaktualizuje swojej Metody Płatności. Usługodawca poinformuje Użytkownika, kiedy to nastąpi. Jeżeli Użytkownik nie uaktualni swojej Metody Płatności w rozsądnym terminie, Usługodawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, a także usunąć Konto.

Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, co spowoduje zaprzestanie pobierania Opłat przez Usługodawcę w sposób określony powyżej. Opłata dokonana za okres pomiędzy dokonaniem rozwiązania Umowy a upływem ostatniego Czasu Dostępu jest bezzwrotna. Jeśli użytkownik dokonał Opłaty z użyciem Metody Płatności realizowanej przez zewnętrznego usługodawcę i chce rozwiązać Umowę, może być wymagane użycie witryny tego zewnętrznego usługodawcy w celu wyłączenia opcji automatycznego odnawiania lub wyłączenia subskrypcji Serwisu.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z okresu próbnego dostępu do Usługi, Użytkownik otrzyma nieodpłatny dostęp do Usługi na okres wskazany przez Usługodawcę. Z upływem właściwego okresu próbnego dostępu do Usługi Użytkownik zostanie obciążony Opłatą i będzie następnie obciążany właściwymi Opłatami do chwili, gdy zrezygnuje z Usługi. W celu uniknięcia Opłat Użytkownik musi zrezygnować z Usługi przed upływem okresu próbnego dostępu do Usługi.

Należy mieć na uwadze, że jeśli zamówienie Użytkownika obejmuje okres próbny dostępu do Usługi, termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy zaczyna biec od początku okresu próbnego dostępu do Usługi, a nie od momentu, kiedy Użytkownik zostanie obciążony Opłatą za usługę.

Postanowienia dotyczące płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PayU

W przypadku płatności przelewem online lub BLIK, po dokonaniu wyboru Usługi w Serwisie, akceptacji Regulaminu, wybraniu sposobu płatności przelewem online lub BLIK oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Użytkownik chce dokonać płatności (w przypadku przelewu online), nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku lub otwarcie możliwości wpisania kodu BLIK. Przed zalogowaniem się na stronę banku Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Użytkownik znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://"). Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przelewów online przeprowadzanych na stronach serwisu Przelewy24 odpowiada

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zgodnie ze swoim regulaminem.

7. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika obejmują: 1) komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet o przepustowości łącza co najmniej 512 kb/s, 2) aktualną wersję przeglądarki internetowej umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies” (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Opera, Edge), 3) obsługę HTML 5.0, 4) włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej.

Jakość obrazu treści oferowanych w Serwisie może różnić się w zależności od urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja Użytkownika, dostępna przepustowość lub prędkość łącza internetowego.

Usługodawca zaleca korzystanie z urządzenia oraz łącza Internetowego o jak najlepszych parametrach, przekraczających parametry wskazane powyżej. W celu oglądania treści w rozdzielczości HD, która jest określana jako rozdzielczość 720p lub wyższa, zaleca się prędkość pobierania co najmniej 5,0 Mb/s.

Użytkownik we własnym zakresie ponosi odpowiedzialność za parametry jego urządzenia oraz łącza Internetowego, a także za wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu.

8. USŁUGA SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA

Usługa subskrypcji Newslettera i innych informacji handlowych od Usługodawcy świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników oraz innych osób, które dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

Użytkownik zamawia usługę subskrybowania Newslettera za pomocą formularza dostępnego w Serwisie poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Z chwilą złożenia zamówienia usługi subskrybowania Newslettera pomiędzy Usługodawcą a osobą, która złożyła takie zamówienie zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczeniu usługi Newslettera może w każdej chwili zostać wypowiedziana poprzez dezaktywację subskrypcji, która możliwa jest przez kliknięcie w link o treści „Zrezygnuj z subskrypcji” znajdującego się w wiadomości e-mail z Newsletterem.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i Użytkownik usługi Newslettera może ją wycofać w każdej chwili.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W terminie 14 dni od dokonania Opłaty Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi bez podania przyczyny odstąpienia. Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić o odstąpieniu od Umowy Usługodawcę przesyłając oświadczenie na adres Usługodawcy lub na adres e-mail ... Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Jeśli zamówienie Użytkownika obejmuje okres próbny dostępu do Usługi, termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy zaczyna biec od początku okresu próbnego dostępu do Usługi, a nie od momentu, kiedy Użytkownik zostanie obciążony Opłatą za usługę.

W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu dokonanych przez Użytkownika Opłat. Wszelkie zwroty Opłat będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Użytkownik, chyba że wskaże on inny rodzaj zwrotu.

Dokonując Opłaty lub aktywując dostęp do okresu próbnego dostępu do Usługi Użytkownik wyraża zgodę, że Usługa będzie dostępna dla niego natychmiast, jak również uznaje, że w rezultacie zrzeka automatycznego ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

10. REKLAMACJE

Reklamacje związane z działaniem Serwisu lub świadczeniem Usług mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: ..., lub za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie pod adresem: https://babaco.tv/kontakt, lub pisemnie listem poleconym na adres Babaco S.A. ...

W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: Imię i nazwisko, Login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej do korespondencji).

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do operatora płatności.

W przypadku nieuznania przez Usługodawcę reklamacji złożonej przez Użytkownika, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl.

Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dla celów Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Usługodawcy, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, epidemie, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

Usługodawca dąży do utrzymania ciągłości funkcjonowania Serwisu. Odpowiedzialność Usługodawcy za niedostępność Serwisu spowodowaną czynnikami niezależnymi od Usługodawcy o charakterze technicznym lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich jest wyłączona.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o powyższym Usługodawcy.

W przypadku zaistnienia zakłóceń technicznych działania Serwisu skutkujących brakiem dostępności Serwisu, Usługodawca podejmie wszelkie działania mające na celu niezwłoczne usunięcie awarii oraz ewentualnych negatywnych skutków.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Wszelkie czynności określone Regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

13. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Babaco S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Aleja Chopina 1G/12, 87-800 Włocławek.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W przypadku podania danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Usługi lub są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed wycofaniem zgody.

Do założenia Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika Imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (email). Dane te Usługodawca przetwarza w celu realizacji Usług. Dane osobowe podane w procesie zakładania Konta lub podczas jego edycji (zmiana danych Konta) oraz zebrane informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) Usługodawcy, wobec czego Użytkownik może wyrazić sprzeciw.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody marketingowej, dane osobowe Użytkownika podane w procesie zakładania Konta lub podczas jego edycji (zmiana danych Konta) oraz zebrane informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie (przeglądane strony, kliknięcia, jeśli dotyczy: sposób w jaki korzystasz z Serwisu, w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe), będą wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam produktów i usług naszych partnerów Usługodawcy, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika.

Szczegółowe informacje o czasie przetwarzania danych osobowych, uzasadnionym interesie Usługodawcy, odbiorcach danych osobowych, realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności pod adresem ..., która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021 roku.

Usługodawca może wprowadzać jednostronnie zmiany w Regulaminie. Proponowane przez Usługodawcę zmiany Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom w wiadomości wysłanej na adresy e-mail Użytkowników lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób. Zostaną także udostępnione w Serwisie.

Brak oświadczenia Użytkownika o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej zmiany Regulaminu traktowane jest jako akceptacja znowelizowanej treści Regulaminu.

Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy, zawarte przed wejściem w życie znowelizowanej wersji Regulaminu.

W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie może zostać przesłane na adres Usługodawcy lub adres mailowy ...

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

Drobne zmiany Regulaminu polegające na korektach redakcyjnych jego tekstu, ani zmiana polegająca na zamianie adresu lub siedziby Usługodawcy nie wymagają notyfikacji Użytkownikowi ani jego zgody. Zmieniony w ten sposób Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie.

Strona korzysta z plików cookie

Nasz Serwis gromadzi i przechowuje informacje związane z korzystaniem z Serwisu, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie z którego korzystasz czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności treści, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za Twoją zgodą możemy także korzystać z danych geolokalizacyjnych. W tym celu stosujemy pliki cookie i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się w Polityce Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookie. Akceptacja tego komunikatu oznacza zgodę na przetwarzanie przez nas danych, zgodnie z opisem powyżej. Możesz określić warunki korzystania przez nas z danych klikając w przycisk Ustawienia.